The Konkoma MLGO – what a brilliant name! They play African Jazz beats !!!

www.konkoma.co.uk